Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Ders İçerikleri

TURİZM FAKÜLTESİ / TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

DERS İÇERİKLERİ:

ECON 101 - MİKROEKONOMİNİN İLKELERİ

Mikroekonomiye giriş, ekonomi analizinin temellerini kapsamakta, hane halkı bireylerinin ve firmaların, kıt kaynaklar altında üretim ve tüketim kararlarını irdeler. Dersin amacı, ögrencilere, talep ve arz, rasyonel karar alma, kaynak dağılımı, piyasaların koordinasyon mekanizmalari, dışsallık ve rekabet  konularında bilgi vermektir.

Kredi:  4                      AKTS: 7

ECON 102 -  MAKROEKONOMİNİN İLKELERİ

Makroekonomi, bütün bir ekonominin nasil işlediği, performansı ve yapısı gibi konulari inceler. Ders modern  makroekonomik teorinin ve ekonomi politikalarının temel araçlarını kapsayacaktır. Bu bağlamda, özellikle, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla , toplam talep ve arz, para ve para politikası, fiyat endeksleri, enflasyon, işsizlik, tasarruf, yatırım, faiz oranları, döviz kurları, ekonomik büyüme ve uluslararası finansal ilişkiler gibi  gostergeler hakkında genel bilgi verilecektir.

Kredi: 4                      AKTS: 7

BUSI 211 -  FİNANSAL MUHASEBE

Bu ders öğrenciye finansal muhasebenin temellerini öğretmektedir. Finansal muhasebe bir işletme veya örgütün performansıyla ilgili finansal bilgilerin kayıt edilmesi ve raporlanması ile ilgilidir. Bu ders finansal muhasebenin kavramları, ilkeleri ve teamüllerinin anlaşılmasını sağlamaktadır. Öğrencilere karar verme amaçlı olarak finansal tabloların yorumu ve değerlendirmesini yapmakta ihtiyaç duyacakları araçları sağlamaktadır. Bu ders nakit, alacaklar, envanter, işletme sermayesi, ekipman, uzun vadeli varlıklar, amortisman, kısa vadeli borç, uzun vadeli borç ve öz sermaye gibi finansal tabloların ana bölümlerini oluşturan kısımları incelemektedir. Konular finansal durum, faaliyet sonuçları ve nakit akışlarını içermektedir. Öğrenciler muhasebe mantığına aşina olacaklardır.

Kredi: 3                                    AKTS: 5

BUSI 212 - YÖNETİM MUHASEBESİ

Bu ders yönetim muhasebesiyle alakalı kavramlara, zorluklara ve yöntemlere genel bir giriş sağlamaktadır. Yönetim muhasebesi ağırlıklı olarak işletmelerin, hizmet sağlama ve ürün üretiminde kullanılan kaynakları ölçmek ve kontrol etmek için bilgiyi nasıl kullandıkları sorusunu ele almaktadır. Bu derste planlama, denetleme, ve karar vermede kullanılan raporlamalara ilişkin ilkeler, kavramlar, ve metotlara aşinalık sağlanacaktır. Maliyetlendirme, analiz ve kontrol de ayrıca ele alınacaktır.

Kredi:3                                    AKTS:5

BUSI 102 YÖNETİME GİRİŞ

Bu dersin amacı işletme ilkeleri ve kavramlarını tanıtmaktır. Bu ders günümüz iş ortamındaki genel işletme ve girişimcilik konularını kapsayacaktır. Bu ders muhasebe, finans, pazarlama, insan kaynakları ve operasyon yönetimini içeren işletme fonksiyonlarının bir incelemesini sunacaktır. Bu ders örgütlenme biçimleri, işletme mülkiyet çeşitleri ve çağdaş toplumlarda işletmenin rolünü gösterecektir. Öğrencilere ahlaki ve sosyal sorumlulukla ilgili kavramlar tanıtılacaktır. Öğrenciler yönetimin temellerini öğreneceklerdir.

Kredi: 3                                    AKTS: 5

BUSI 111 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bu ders bilgi işlem teknolojilerinin işletme faaliyetlerine ve organizasyonlarına etkileri üzerinde durmaktadır. Asıl vurgulanan yöneticilerin karar verme süreçlerinde ihtiyaç duydukları bilginin yanı sıra organizasyonlar için gerekli fonsiyonel ve stratejik bilgi sistemlerinin uygulanmasıdır. Örnek olay çalışmaları ile öğrenciler, yeni teknolojilerin problem tanımada, çözmede ve yeniliklerin adaptasyonu konusunda bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.  

Kredi: 3                       ECTS: 6

MATH 111 SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK I

Fonksiyonlar, özellikleri ve grafikleri. Trigonometrik fonksiyonlar. Katsayı fonksiyonları, ters fonksiyonlar ve logaritmalar, geometrik seriler, bileişk faiz, katlanarak büyüme ve azalma. Eğrinin tanjantı, bir fonksiyonun limiti, tek taraflı sınır, sonsuzluğun sınırları, süreklilik. Türevler ve oranların değişimi. Çarpım ve bölüm kuralları, trigonometrik fonksiyonların türevleri, zincir kuralı, örtülü farklılaşma, logaritmek fonksiyonların türevleri. Ortalama değer teoremi. Hesabın temel teoremi. Belirsiz şekiller ve L’ Hospital’s kuralı. Optimizasyon problemleri.

Kredi: 4                       AKTS: 7

ENG 101 AKADEMİK İNGİLİZCE I

Akademik İngilizce dersinin amacı, öğrencilerin akademik okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirirmektir. Bu çerçevede,  not tutma, özet çıkarma, makale tarama, sunum teknikleri gibi konular incelenir. Öğrenciler, Turizm ve Otelcilik sektörünün ihtiyacı olan İngilizceyi doğru kullanma ve anlama üstüne çalışmalar yaparlar.  

Kredi: 3                       AKTS: 6

ENG 102 AKADEMİK İNGİLİZCE II

Akademik yazı yazma becerileri geliştirme, gazete okuma, değişik yazı tiplerini öğrenme bu dersin ana amaçlarındandır. Öğrenci ayrıca analitik düşünme ve analiz yapma yeteneklerini geliştirirler. Bu çerçevede vaka analizleri ve grup çalışmaları, ödevler ile desteklenir.  

Kredi: 3                       AKTS:6

TRM 112 TURİZM VE OTELCİLİK ENDÜSTRİSİNE GİRİŞ

Turizmin tarihi ve başlangıç konuları: kültürel turizm; turizm sosyolojisi; turizm psikolojisi ve toplam turizm çıktısının farklı özellikleri ve motivasyonu. Total tourism product such as konaklama birimleri, boş zaman ve dinlenme tesisleri; ulaşım, seyahat, kültürel faaliyetler, sigorta, bankacılık gibi destek hizmetleri gibi toplam turizm çıktıları. Planlama, kalkınma ve turizm ekonomisi. Turizm pratikleri ve felsefelerinin geçmişi ve geleceği üzerine örnek olaylar.

Kredi: 3                       AKTS:3

TRM 108 OTELCİLİKTE HİJYEN VE SANİTASYON

Otel faaliyetlerinde sağlık hizmetlerinin önemi ile yiyecek ve içecek birimlerinde hijyen ve uygulamaları incelenecektir. Personelin kişisel temizliği diğer önemli konulardan bir tanesi olacaktır. Temizlik ve yemek yapımı, hizmet araçları ve tesislerinin sağlanması ile HACCP kavramları ve uygulamaları öğrenilecek konular arasındadır.

Kredi: 3                       AKTS:4

TRM 221 OTEL OPERASYON YÖNETİMİ

Otellerin anahtar bölümlerine giriş; satış ve pazarlama değişkenleri; kullanım süresi, ortalama seviye, gelir, RevPar, kalış süresi ve gelir yönetimi. Önemli performans indeksleri, rekabete karşı performansın ölçümü. Yönetimde pratik uygulamalar; otel satış ve pazarlaması; grup satışı, ön büro işlemleri ve rezervasyonları.

Kredi: 3                       AKTS:5

TRM 223 YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ I

İşletmede, endüstride ve sağlıkla ilgili tesislerde yemek hizmetinin işleyişinin açıklanması ve tahlil edilmesi. Yemek hizmeti organizasyon yapısının sunumu ve analizi, iş tanımları, iç kontrol, iç sistem dizaynı, özel yemek hizmeti araçlarının düşünülmesi. Oteller, havayolu yemekçiliği, diğer ulaşım araçları yemekçiliği, eğitim kurumları ve sözleşmeli yemek hizmetinin yönetimi gibi alanlardaki faktörlerin analizi. Adı geçen işlemler için saha ziyaretleri.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 224 YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ II

Yiyecek ve içecek birimlerinde maliyet hesaplamaları ve uygulamalarının incelenmesi ve öğrenilmesinin yanı sıra, servis çeşitleri, restoran çeşitleri, yiyecek sunum çeşitleri öğretilecektir. Ders uygulamalı olarak otellerde yiyecek ve içecek departmanlarını ziyaret ile gerçekleştirilecektir. 

Ön Koşul: TRM 223

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 226 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri; insan kaynakları planlaması, iş analizi, iş tanımları, iş tanımlama, iş tasarımı, istihdam, seçme, yeni işçilerin yönlendirilmesi, eğitim ve geliştirme, performansın takdir edilmesi, ücret ve maaş yönetimi, iş değerlemesi, CV yazma ve mülakat teknikleri ve disiplin.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 200 YAZ SEKTÖRDE EĞİTİM STAJI I

Sektörde mesleki eğitim 1. stajı toplam 8 hafta sürecek olup, 1 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde sektörde eğitimlerini tamamlayacaklardır. Bu eğitimleri alırlarken otellerin değişik departmanlarında çalışabilecekler ve iş başı eğitimi alacaklardır. Öğrencilerin ilk stajlarında Ön büro, kat hizmetleri, resepsiyon, rezervasyon, restoran gibi alanlarda yapmaları tavsiye edilir. Turizmin bir çok alanında da sektörde eğitim yapma imkânına sahip olacaklardır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 331 TURİZM VE OTELCİLİKTE SATIŞ VE PAZARLAMA YONETİMİ 

Pazarlamanın temel kavramları, pazarlama yönetimi, pazarlama örgütleri ve hizmeterl özelinde pazarlama ortamı. Tüketici ve örgütsel pazarların niteliklerinin analizi, hızla değişen çevresel faktörlerden doğan zorluklar ve strateji oluşturmanın yanı sıra pazarlama problemleri. Pazarlama problemleri çözülmesi ve belirlenmesinde öğrencilerin daha etkin katılımını sağlamak üzere örnek olaylar. Pazarlama fonksiyonunun yönetimi, özellikle hizmet organizasyonunun gerekleri, pazarlama kavramlarının uygulaması, hizmet sektöründeki yöntem ve teknikler, farklı teşvik mekanizmalarının kullanımı ve sınırlandırılması. (reklam, sahada satış, alım-satım, hizmet sektöründe satış teşviği). Seçilen alanlarda örnek olaylar.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 333 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE VERİMLİLİK ANALİZİ

Konaklama işletmelerinde verimililiği artıracak uygulamaların çalışmaları anlatılacak olup, otellerde verimlilik konsepti detaylı bir şekilde incelenecektir. Öğrenciler verimlilik çalışamalarını kabul edilmiş methodlar ve teoriler üstünden öğrenirken bunun yasal yapıları ve yansımaları üstünde analitik incelemelerde bulunacaklardır. Konaklama tesislerinde ücretlendirme ve bunun karlılığa katkısı ve gelecek tahminlerdeki etkilerini inceleyerek öğreneceklerdir. 

 Kredi: 3                      AKTS: 5

BUSI 302 ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ                                         

 Bu dersde, ülkelerin politik, sosyal, ekonomik, teknolojik ve hukuki yapılarının iş süreçlerine etkisini ve hukuki farklılıkların yabancı yatırımcılar üzerindeki etkisi üzerinde durulacaktır. Küreselleşme ve ticari motifler üzerinde durulacaktır. Uluslararası şirketlerin uluslararasılaşma stratejileri ve organizasyon yapıları incelenecektir. Ayrıca, uluslararası ticarette kültürel ve etik unsurları ele alınacaktır ve güncel gelişmeler ile desteklenecektir.

Ön Koşul: BUSI 231

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 300 YAZ SEKTÖRDE EĞİTİM STAJI II

Sektörde mesleki eğitim 2. stajı toplam 8 hafta sürecek olup, 1 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde sektörde eğitimlerini tamamlayacaklardır. Bu eğitimleri alırlarken otellerin değişik departmanlarında çalışabilecekler ve iş başı eğitimi alacaklardır. Öğrencilerin ilk stajlarında Ön büro, kat hizmetleri, resepsiyon, rezervasyon, restoran gibi alanlarda yapmaları tavsiye edilir. Turizmin bir çok alanında da sektörde eğitim yapma imkanına sahip olacaklardır.

Ön Koşul: TRM 200

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 441 TURİZM VE OTELCİLİKTE ARAŞTIRMA METODLARI VE PROJE YÖNETİMİ

Niceliksel karar verme araçları olarak modelleme kavramları ve işlem araştırma tekniklerine giriş. Doğrusal programlama, ikilik, duyarlılık analizi, ulaşım ve görev atama problemleri, network modelleri ve hizmet sektöründen örnek olaylar. Kuyruk yöntemi ve simülasyon. Turizm politikası, turistik merkezlerin tanıtımının yapılması, kültür turizmi, seyahat acentalarının faaliyetleri, turizmde tüketici tercihleri; turizmde kültürlerarası sözlü olmayan iletişim ve diğer ilgili konular gibi ilgi alanlarında dönem projesi hazırlanması.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 443 TURİZM DESTİNASYON YÖNETİMİ VE E-PAZARLAMA

Turistik yerler oluşturmak için farklı kaynakların birer turizm ürününe dönüştürülmesi adına tespit edilmesi, yorumlanması ve ticarileştirilmesi. Turizmin kurumlarını gözden geçirme, araştırma yöntemleri, seyahat coğrafyası ve işletme kavramlarının turistik merkezler oluşturulmasındaki rolü. Ticari bir araç olarak internet ve turizm sektöründeki kullanımı. İşlenecek konular arasında internetin geliştirilmesi, internetin dünya çapında iletişim, teşvik, arz, reklam ve dağıtım aracı olarak kullanımından doğan sosyal ve pazarlama değişiklikleri vardır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

BUSI 481 & BUSI 482 STRATEJİK YÖNETİM I VE II

This course provides students with an understanding of the sources of competitive advantage that lead to long-term superior performance. This course introduces theoretical concepts and frameworks that are useful for analyzing the external and internal environments of the firm and in formulating business strategy. Students will learn about Mission, goals, strategy formulation, strategy implementation and strategy evaluation. Students will learn to conduct strategic analyses including Industry analysis, analysis of the competitive environment, key success factors, strategic scenario analysis, SWOT analysis. Strategic issues are examined from the perspective of a chief executive or general manager or board of directors. Topics include strategic thinking, competitive advantage, vertical and horizontal integration, and planning horizon.

Prerequisite: BUSI 221, BUSI 231, TRM 221

Kredi: 3                       AKTS: 6

TRM 442 LİSANS BİTİRME PROJESİ

Bu dersde öğrenciler danışman eşliğinde proje hazırlayacaklardır. Bilimsel bir temele dayandırılarak hazırlanacak bu çalışmada turizm ve otelcilik ile alakalı öğrencinin ilgi duyduğu bir alt alanda, araştırma sorusu, hipotez ve metodolojisi olan ve akademik çerçevede yazılacak olan bir bilimsel çalışma yapılacaktır.

Ön Koşul: TRM 441

Kredi: 3                       AKTS: 5

ALAN SEÇMELİ DERSLER:

TRM 351 TURİZM VE OTELCİLİKTE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Kaliteye genel bir bakış, hizmet kalitesinin boyutları, hizmet kalitesindeki hataların tespiti, hizmetler, hizmetin fiyatı, hizmet kalitesinin planlanması ve yönetimi gibi konularda müşteri memnuniyetinin ölçülmesi. SERVQUAL incelenecek olup, turizmde uygulanan kalite belgeleri anlatılacaktır. ISO belgesi alma kuralları ve uygulama çalışmaları yapılacaktır. İç müşteri ve dıi müiteri kavramları anlatılacaktır. Kalitenin bir bütün olarak inceleneceği bu der uygulama da ki örnekler ile pekiştirilecektir.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 353 TURİZM PSİKOLOJİSİ VE ETİK

Turizmde gerek misafir gerekse de çalışan kişilerin psikolojik yapıları, moral, etik kavramlar incelenecektir. Eşitlik, çalışma prensipleri, servis kalitesini etkileyen. İş veren ve çalışan ilişkileri, kişilik karakter analizi gibi konular öğrenciye daha kaliteli öalışma ortamı oluşturulabilmesi için yapılacaklar öğretilecektir.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 355 KONGRE VE KONFERANS YÖNETİMİ

Kongre turizmi, turizm ekonomisi üzerindeki etkisi; Akımlar ve tüketici araştırması; turistik yer planlaması ve pazarlaması; bireysel programlar için planlama ve pazarlama; kongre planlaması ve kongre bürolarının işlevleri ve turistik yerlerin geliştirilmesi üzerindeki etkisi. Özel programlar hakkında örnek olaylar.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 357 OTELCİLİKTE TEKNOLOJİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ

Turizm ve bilgi sistemlerinde güncel gelişmeler ve önemli konulara genel bakış. Sektörde yaygın kullanılan bilgi sistemleri. Turizmde yeni teknolojilerin edinilmesi ve etkin bir biçimde kullanımını etkileyen faktörler. WorldWideWeb’in yeni satış yaklaşımlarının geliştirilmesi üzerindeki etkisi.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 359 OTEL GÜVENLİK YÖNETİMİ

Güvenlik ve güvenlik önlemleri ve hava seyahati, gezi tekneleri ve otellerdeki operasyonel prosedürleri. Güvenlik zafiyetleri, yangından korunma, gıda kaynaklı hastalıklar ve enfeksiyon ve enfeksiyon rahatsızlıkları, tıbbi acil durumlar ve terörizm ve bahsedilen zafiyetlere göre gerekli tedbirlerin seçilme politikası.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 361 TURİZM EKONOMİSİ

Turizmin geliştirilmesinde ekonominin rolü incelenecektir. Toplumsal kaynak dağılımından doğan problemlerden ortaya çıkan Mikroekonomik ve Makroekonomik teori ve uygulamalar, özellikle de toplumsal kaynakların çoklu kullanımından doğan problemler ve bireysel çıkarlar ile toplumsal çıkarlar arasındaki çatışmalar.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 363 TURİZM COĞRAFYASI

Bu ders uluslararası turizm bölgelerine ve bu bölgede yaşayan halklar üzerine odaklanmıştır. Ulaştırma araçlarının hızla gelişmesi ile turistik bölgelere ulaşım daha kolay olmuştur. Popüler destinasyonlar ve bunları diğerlerinden ayıran özellikler üzerinde durulacaktır. Aayrıca temel turizm coğrafyaları ile kültürel coğrafyalar incelenecektir.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 365 YEMEK PİŞİRME VE TEKNİKLERİ

Profesyonel işlemlerde kullanılan üretim teknikleri ve temel yiyecek ve içecek hazırlanışı. Belli başlı bilinen çeşitli dünya mutfaklarının özellikleri. Yemek yapımı ve profesyonel mutfak aletleri terminolojisi; yemek yapımında yeni teknolojiler. Laboratuar saatleri ve saha gezileri. Yiyeceklerin kimyasal özellikleri, fiziksel özellikleri ve besleyici oluşumunun bilimsel olarak incelenmesi. Bir yemek çalışması olarak beslenme ve bunun vücut tarafından işletimi. Besleyici maddeler, temel fizyoloji, enzimler ve sindirim, yemek ve enerji. Besin zehirlenmesi, gıda muhafazası, katkı maddeleri ve etiketleme.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 342 OTELLERDE ANTLAŞMALAR VE KONTRAT YÖNETİMİ

Otellerde Tur operatörleri ve acentalar ile yapılan antlaşmalar, antlaşma kuralları, yapıları incelenir. Otellerin fiyat politikaları, yapılan kontrakların geöerlilikleri ve yasal uygulamaları ana konular arasındadır. Öğrenciler otellerde yapılan antlaşma ve kontraklarda kişilerin ihtiyacı olan yetenekler ve ilişkiler konusunda eğitilir ve örnek olaylar ile uygulama yetileri pekiştirilir.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 344 ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ

Odalar Bölümü hakkında bilgi verilmesi ile başlıyarak, yönetimsel yapıları, iletişim ve diğer departmanlar ile olan ilişkiler incelenir. Otellerde odalar bölğmğnğ kapsayan, ön büro ve kat hizmetlerinin çalışmalarına ağırlık verilerek, otelin verimliliğinde ve başarısında etkili olan faktörler irdelenir. Sektörün bu alanlarında uzun yıllar çalışmış kişilerin derse konuk konuşmacı olacağı ve gerçek olaylar ve örnekler üstünden öğrenerek uygulama gezileri yapılacaktır.  

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 346 OTELCİLİKTE TESİS YÖNETİMİ

Otellerde fiziki ortamların kullanımı, tamir ve tamiratlar, yenileme ve alanların aktif ve en uygun şekilde kullanımı ile otellerde kalitenin artıırlması öğretilecektir. Çevre düzenlemesi ve sürdürürülebilir turizm için gerekli olan bilgiler aktarılarak, turizm bilincinin geliştirilmesi ve gelen turistin alanları etkin kullanımı üstüne vaka analizleri yapılacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

 TRM 348 TURİZM VE OTELCİLİKTE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Satın almayla ilgili tüketici kararlarını etkileyen faktörler. Tüketicinin karar verme sürecinde etkili olan kişisel ve dışsal faktörler, tutum oluşturma ve tutum değiştirme, iletişim, yeniliklerin uygulanması ve markaya bağlılık. Özellikle hizmetler konusunda, bireyin piyasadaki yeri ve tüketici karar vermesi üzerine farklı görüşler. Kar amacı güden ve gütmeyen örgütlerin stratejik planlaması, tüketici eğilimleri konuları, küresel pazarlar, tüketicinin korunması ve tüketici davranışında etik konusunda uygulamalar.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 350 EĞLENCE VE REKREASYON YÖNETİMİ

Eğlence ve rekreasyon ile alakalı birçok kavram, konu ve olay bu ders altında ele alınacaktır. Eğlence ve rekreasyonun geçmişi, psikolojisi ve felsefesi ele alınacaktır aynı zamanda organizasyon ve programların kapsamı da bu dersin konusudur.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 352 TÜRK YEMEK KÜLTÜRÜ

Türk mutfağının genel yapısı, pişirme yöntemleri, kullanılan malzemeler ve araçlar ele alınacaktır. Türk mutfağına özgü tarihsel ve kültürel motifler ile sunum teknikleri ele alınacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 354 ÖZEL İLGİ TURİZMİ

Turizm çeşitililiğinin farklılıkları, kişisel tercihlere ve farklı yaşam şekillerine bağlı olarak yeni ortaya çıkmakta olan turizm faaliyetleri incelenir. Değişik turizm çeşitleri ve özel ilgi turizm yapısı incelenir. Örnek olarak, taşra turizmi, kültürel turizm, tarihi miras turizmi, eğitim turizmi, sağlık turizmi, yaşlılara yönelik turizm örnekler ile öğretilir. Uygulama gezileri ve yerinde öğrenme öalışmaları yapılacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 356 TURİZMDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI

Coğrafi Bilgi Sistemleri dersi mekansal verilerin bilgisayar tabanlı analizinin yapılması ile başlamaktadır. Ders, toplanan verilerin kullanılarak kuramsal ve uygulamalı haritalamanın yanında temel tematik mekansal analizleri kapsamaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Turizm ve Otelcilik alanın ilişkilendirilmesi ile ilişkilendirilmesine özel önem verilmektedir. Kullanılan yazılım ArcGIS Desktop’dur.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 451 TURİZM VERİ ANALİZİ

Big Data günümüzde üzerinde en çok konuşulan konularından biridir. Bu ders öğrencilerin verileri kullanarak iş hayatlarında daha iyi karar vermelerini sağlayacaktır. Öğrenciler verileri üreten veya kullanan olsun, ders problemin çerçevesini belirlemek ve çözüm önerisi geliştirmeyi kolaylaştıracaktır. Bu ders, Turizm ve Otel İşletmecilği alanında Big Data kavramının ilkelerini, konseptini ve analiz araçlarını ele alacaktır. R ve GIS gibi bir çok analiz araçları dersin içeriğinde yer almaktadır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 453 YÖNETİMSEL İLETİŞİM VE YETENEK GELİŞTİRME

Kişilerarası iletişimin kavramları hakkında bilgi ve “benlik” ve kişilerarası iletişim becerilerini anlama. Etkileşimsel analiz, temel misafir ilişkileri, dinleme becerileri, sözlü iletişim, konuşma dışı iletişim, sözdışı iletişim ve uzaklık incelemesi, grup iletişiminde liderlik ve grup süreçlerinde iletişim. Ders anlatımları ve öğrencilerin birbirlerinden geri bildirim aldıkları deneysel grup çalışmaları. Kişilerarası iletişimin kavramları hakkında bilgi ve “benlik” ve kişilerarası iletişim becerilerini anlama. Etkileşimsel analiz, temel misafir ilişkileri, dinleme becerileri, sözlü iletişim, konuşma dışı iletişim, sözdışı iletişim ve uzaklık incelemesi, grup iletişiminde liderlik ve grup süreçlerinde iletişim. Ders anlatımları ve öğrencilerin birbirlerinden geri bildirim aldıkları uygulamalı grup çalışmaları yapılacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 455 TURİZM PLANLAMASI

Bu ders turistik deneyimin doğasını anlamak, katılımcıların iyi bir turizm deneyiminin anlamını anlatabilmek ve yaşatabilmek için gerekli bilgileri kritik olarak analiz etmek yeni yaklaşımları benimsemek. Başarıyla bu dersi tamamlayanlar bilgi iletişimi teknolojilerini kullanmayı ve bunu turizm deneyimine entegre edebilmeyi öğreneceklerdir.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 457 OTELLERDE BAYİLİK VE YÖNETİMİ

Bu ders otelcilikte bayi yönetimi, uluslararası bayi prosedürleri, ücretlendirme, kurallar ve yasal uygulamalar hakkında bilgi verir. Bayiliği alan ile veren arasındaki ilişkiler ve antlaşmalarda yapılması gerekenler ile operasyon yöentimini irdeler. Markalaşma, alının markayı tanıtma ve yeni markalar yaratarak bayilik kurma ayrıca konular arasındadır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

 TRM 459 TURİZM VE OTELCİLİKTE İNAVOSYON VE YARATICILIK

Turizm ve otelcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik için yapılamsı gerekenler, dünya trendleri ve gelişmelerinin öğretileceği bu ders öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeleri için imkanlar ve uygulamalar içerecektir. Turizmde yaratıcı olmak için kişilerin ihtiyaç duydukları teknikler öğretilecektir. Grup çalışmalarında yaratıcılık ve bireysel yaratıcılık ile kuruma olan katkıları öğretilerek uygulamalar ile pekiştirilecektir. Turizmde yeni ürün geliştirme ve ınovasyon için yapılması gerekenler uygulamalı projeler ile desteklenecektir.  

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 461 DESTİNASYON PLANLAMA VE TARİHİ YERLER

Tarihi yerler ve kültür turizmi ile ilgili kavramları, sorunları anlama ve yönetimini içermektedir. Tarihi, dini ve kültürel çekicikliklerin, tapınak, müze ve UNESCO listesinde bulunan yerlerin analizinin yapılıp, sunum ve uygulama faaliyetlerini içermektedir.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 463 ULUSLARARASI YEMEK KÜLTÜRÜ

Bu dersin amacı ülkelerin sahip oldukları mutfak kültürleri, yemek üretiminde kullanılan malzeme ve ekipmanları ortaya çıkarmak ve dünya mutfağında oynadığı rolü tanımlamaktır. Beş kıtadan yemek kültürü temel düzeyde bilgi verilecektir. Sürdürülebilirlik ve lokal lezzetlerin tanıtımı ve mutfak kültürüne katkısı vurgulanacaktır. Ayrıca ülke mutfaklarının tarihsel coğrafi gelişimi ele alınacaktır. Yemeklerin içerikleri ve terimleri detaylı bir şekilde incelenecektir.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 452 TURİZM VE OTELCİLİKTE GİRİŞİMCİLİK                

Turizm ve Otelcilikte girişimcilik tanımı ve çeşitliliği incelenriken girimci karakteri irdelenecektir. Küüçük işletmeler ve girişimicilik arasındakş farklar örnekler ile açıklancak. Öğrenciler vaka analizleri ile geröek örnekler üstünden olay inceleme yapacaklardır. Fizibilite çalışmasının ve iş planının neler olduğu öğrenilecek ve pazarlama, operasyoni yönetim ve rik analizi üstüne çalışmalar yapılacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 454 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

Turizmin 12 aya yayılması ve bunun için yapılması gereken çalışmalar irdelenecek olup, hava, su, toprak ve gürültü kirliliğinin temel ilkeleri ve çevre kirliliğinin toplum sağlığı üzerindeki etkileri anlatılacaktır. Küresel ısınmanın turizm üzerine olan etkileri ve Turizm trendlerinin değişimi incelenecektir. Kıyı ve şehirlerdeki çevre kirliliği ile Turizm arasındaki karşılıklı ilişki. Türkiye’nin ve başka ülkelerinin farklı bölgelerinden örnek olaylar.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 456 AB VE TURİZM

Avrupa Birliği Turizm uıygulamaları ve turist akışı incelenecek olup, Avrupa Birliğinin Turizm için sağladığı teşvikler ve uygulama alanları öğretilecektir. Avrupa Birliği projelerine başvuru yöntemleri, proje oluşturma, yönetme, hibeler ve maddi yardımların kullanım alanları ve uygulamaları ana konular arasındadır. Avrupa Turistinin karakteri ve turşsm anlayışı örnekler ile incelencektir.  

Kredi: 3                       AKTS: 5

 TRM 458 TURİZM YATIRIMLARI VE PROJE ANALİZİ

Temel sermaye bütçeleme ve yatırım değerleme teknikleri. Tam bir fizibilite çalışmasının temel bileşenleri: İşletme konseptinin geliştirilmesi, sektör eğilimlerinin incelenmesi, pazarlama planının hazırlanması, yönetim ve organizasyon planlarının hazırlanması, finansal bilanço tahminleri, nakit akışı bilançoları, yatırım değerleme kriterlerinin uygulanması, duyarlılık analizi, fizibilite raporunun hazırlanması ve sunumu. Turizm yatırım projelerine yatırım değerleme modelinin uygulanması.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 460 TURİZMDE PAZAR ARAŞTIRMASI

Turizm ve Otelcilikte gerekli olan pazar araştırmaları teknikleri, prensipleri ve stratejilerinin anlatılacağı bu ders öğrencilere turistin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak araştırmalarla üst düzey yöenticilerin bunları nasıl kullanılacağı öğretilecektir. Turistik destinasyon pazarlamasında turistin ihtiyaölarının nasıl bulunacağı ve bu çalışmaların gelecek tahminlerde oynadığı roller irdelencetir. Turizm ve Otelcilikte Pazar araştırmalarının konsepti ve çeşitliliği örnek olaylar ve uygulama çalışması ile yapılandırılacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 467 LİDERLİK VE PROFÖSYONEL YÖNETİCİLİK

Turizm ve Otelcilikte liderlik ve yönetimsel farklılıklar incelenecek olup, liderde olması gereken özellikler ve yetenekler irdelenecektir. Liderlikte ihtiyaç duyulan insan yönetimi ve insana yatırım konseptleri öğretiecek. İşletmelerde işe alma ve işten öıkarmada liderin rolü ve otelcilikte çeşitlilik üstüne çalışmalar yapılacaktır. Liderlerin yaşamlarından örnekler verilecek ve sektör liderleri konuk konuşmacı olarak derse katılımları sayesinde öğrenciler sektör liderlerini yakından tanıma fırsatı yakalayacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 464 RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK

Restoran işletmeciliği ve girişimcilikte örnek olaylar, gerçek hayat hikayeleri ile başarılı restoran yönetiminin ilkelerinin anlatılacaktır. Restoran işletmeciliğinde önemli konulardan yiyecek hazırlama, içecek servisi, insan yönetimi, pazarlama, promosyon, masa düzeni, müşteri memnuniyeti gibi konular öğretilecektir.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 465 TURİZM VE OTELCİLİK POLİTİKALARI VE PLANLAMA

Turizm politikaları ve planlamanın geniş kapsamlı incelendiği derstir. Bu derste sosyoekonomik planlama prosedürleri, turizm destinasyon oluşturma, geliştrirme, şehir ve kasaba, köy kavramlarının turizm açısından farklılıkları incelenecek bazı konulardır. Öncelik turizmde politika ve ürün geliştirme, ve turizm ihtiyaçları üstüne çalışmalarda olacaktır. Turizmin sosyolojik, politik, ekonomik ve işletme ile olan ilişkileri incelenecektir.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 466 TURİZM FUAR VE SERGİ YÖNETİMİ

Fuar ve sergi yönetimi büyük ilgi duyulan alanlardan biri haline gelmiştir. Bu dersin amacı, iletişim, tutundurma, lojisitik, pazarlama araçları ile diğer sosyal ve ekonomik disiplenlerden yararlanılarak öğrencilerin turizm fuar ve sergi yönetimi hakkındaki bilgilerini arttırmaktadır. Öğrenciler uygulamalı olarak iyi bir fuar ve sergi yönetiminin nasıl olacağı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Kredi: 3                       AKTS: 5